Paginacija

VANJSKO DJELOVANJE EUROPSKE UNIJE
VANJSKO DJELOVANJE EUROPSKE UNIJE
Albina Osrečki
Ovaj rad ispituje hipotezu prema kojoj je vanjsko djelovanje EU (koje prema Lisabonskom ugovoru kao važećem ugovornom okviru EU objedinjuje vanjske odnose EU kao zbirni naziv za eksternalizirane unutarnje politike EU i vanjsku politiku EU) neuspješno na Mediteranu zbog nekonzistentnosti u vanjskopolitičkom procesu, i zbog nekoherentnosti u sadržaju/ciljevima triju mediteranskih politika EU (Euro-mediteransko partnerstvo - EMP, Europska susjedska politika – ENP i Unija za...
Važnost koncepta sekuritizacije u okviru uspostave vojske Europske Unije
Važnost koncepta sekuritizacije u okviru uspostave vojske Europske Unije
Iva Žutić
Pri analizi dvaju suprotstavljenih narativa povezanih s temom uspostave vojske Europske unije (EU) u europskom medijskom i političkom prostoru u ovome radu upotrebljava se teorija sekrutizacije te se temeljem analize diskursa i javnog mnijenja dokazuje da suprotstavljeni narativi ispunjavaju uvjete da ih prema definiciji Kopenhagenske škole svedemo pod pojam sekuritizacije. Prema autorima Kopenhagenske škole, sekuritizacija je govorni čin kojim provoditelj sekuritizacije do...

Paginacija