Pages

ANALIZA IZVORA MOĆI POLITIČKOGA VODSTVA FRANJE TUĐMANA
ANALIZA IZVORA MOĆI POLITIČKOGA VODSTVA FRANJE TUĐMANA
Jakov Žižić
Ovo se doktorsko istraţivanje bavi politiĉkim djelovanjem Franje Tuđmana od 1989. do 1999. iz analitiĉke perspektive politiĉkog vodstva. Politiĉko vodstvo se u radu razmatra kao oblik moći u smislu utjecaja politiĉkih vođa na ishode odluĉivanja. Prema teoriji politiĉkog vodstva, utjecaj politiĉkih vođa na ishode odluĉivanja određen je s tri tipa ĉimbenika – institucionalnim, situacijskim i osobnim. Kroz analizu politiĉkog djelovanja Franje Tuđmana u razliĉitim fazama i...
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HIGHER EDUCATION POLICY CHANGES AT THE PUBLIC UNIVERSITIES IN CROATIA FROM 2001 UNTIL 2013
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HIGHER EDUCATION POLICY CHANGES AT THE PUBLIC UNIVERSITIES IN CROATIA FROM 2001 UNTIL 2013
Nikola Baketa
The focus of the thesis is on the policy changes at the public universities in Croatia in 2001-2013 time period. The topic is approached from historical institutionalism theoretical framework and managed through specific policy change model. The main goal is to explain the policy change in six sub-policies (structure and curriculum, mobility, quality assurance, social dimension, enrollment policy and tuition fees policy) at seven public universities in Croatia after the introduction of the...
ESULI U POLITIKAMA POVIJESTI TALIJANSKE REPUBLIKE
ESULI U POLITIKAMA POVIJESTI TALIJANSKE REPUBLIKE
Šenol Selimović
Disertacija se bavi pitanjem esula u politikama povijesti u Italiji, odnosno političkom uporabom te povijesne teme u legitimiranju određene političke pozicije, bilo da se radi o poziciji državne politike Talijanske Republike ili pak određenih političkih stranaka (poglavito desnice) te esulskih asocijacija. U okviru kulturalnog pristupa koji ističe važnost politike simbola, nacionalnih mitova i javnih rituala posredovanih kulturno-povijesnim nasljeđem, u radu se polazi od postavke...
EVOLUCIJA SIGURNOSNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE OD 1999. DO 2015. GODINE: UTJECAJ TERORISTIČKIH NAPADA NA OBLIKOVANJE PROTUTERORISTIČKE POLITIKE
EVOLUCIJA SIGURNOSNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE OD 1999. DO 2015. GODINE: UTJECAJ TERORISTIČKIH NAPADA NA OBLIKOVANJE PROTUTERORISTIČKE POLITIKE
Aleksandra Grubić Jureško
Sve učestaliji teroristički napadi i proces radikalizacije stvorili su percepciju terorizma kao ugroze najviše sigurnosne razine u EU-u. Iako je ovaj proces doveo do ubrzanog razvoja protuterorističke politike EU-a, empirijska istraživanja na ovom području ostaju sporadična i segmentirana. Cilj ove disertacije je ustanoviti i na novim osnovama analizirati zakonitosti u promjenama obrazaca odgovora protuterorističke politike EU-a, nadograditi postojeći korpus empirijskih spoznaja i...
FINANCIJALIZACIJA, DOHODOVNA NEJEDNAKOST I STRUKTURA RASPODJELE BDP-a: MEĐUODNOS FINANCIJSKIH INSTITUCIJA I POLITIČKIH ELITA NA PRIMJERU NR KINE
FINANCIJALIZACIJA, DOHODOVNA NEJEDNAKOST I STRUKTURA RASPODJELE BDP-a: MEĐUODNOS FINANCIJSKIH INSTITUCIJA I POLITIČKIH ELITA NA PRIMJERU NR KINE
Kristijan Kotarski
Financijsko produbljivanje u ekonomiji razvoja i političkoj ekonomiji odnosi se na pojam koji obuhvaća porast financijske aktive, novčanih agregata i kreditne aktivnosti u odnosu na cjelokupnu ekonomsku aktivnost u nekoj ekonomiji mjereno bruto domaćim proizvodom. Standardna pretpostavka koja se veže uz financijsko produbljivanje odnosi se na smanjivanje dohodovne nejednakosti kroz efekt lakšeg pristupa rastućoj likvidnosti. Ipak, u posljednja tri desetljeća porast dohodovne...
HRVATSKA NACIJA IZMEĐU IDEALNIH
 TIPOVA ETNIČKE, GRAĐANSKE I
 PLURALNE NACIJE
HRVATSKA NACIJA IZMEĐU IDEALNIH TIPOVA ETNIČKE, GRAĐANSKE I PLURALNE NACIJE
Janko Bekić
Hrvatski povjesničari, sociolozi i politolozi koji su se proteklih dvadesetak godina bavili teorijskim izučavanjem hrvatske nacije i nacionalizma prihvaćali su klasičnu dihotomiju na etnička i građanska shvaćanja nacionalnosti, nastojeći smjestiti hrvatski slučaj između ova dva dijametralno suprotstavljena koncepta. Pritom je, eksplicitno ili implicitno, etnički tip kvalificiran kao „loš“, a građanski kao „dobar“, čime je nastavljena tradicija još od vremena...
HRVATSKA STRANKA PRAVA U SUVREMENOJ HRVATSKOJ OD 1990. DO 2011.
HRVATSKA STRANKA PRAVA U SUVREMENOJ HRVATSKOJ OD 1990. DO 2011.
Velimir Veselinović
Predmet ovog doktorskog rada je kritička evaluacija pravaške politike u suvremenoj Hrvatskoj.Hrvatska stranka prava predstavljala je stožernu pravašku stranku radikalno desne orijentacije u političkom životu i stranačkom sustavu Hrvatske. Uspostavom višestranačja stranku su obnovili bivših politički zatvorenici i disidenti Dobroslav Paraga i Ante Paradžik. Glavna odrednica programa stranke bila je uspostava samostalne hrvatske države. Doktorski rad baviti će se...
Hibridno ratovanje i suvremeni sukobi
Hibridno ratovanje i suvremeni sukobi
Nikola Brzica
Hibridno ratovanje ne predstavlja nov i revolucionaran pristup u ostvarivanju političkih ciljeva. Navedeno je temeljna pretpostavka ove doktorske disertacije koja je potvrĎena kroz znanstveno istraţivanje i komparativnu analizu tri studije slučaja. Pokušaj stvaranja Velike Srbije, zbog činjenice da se relativno nedavno odvijao na teritoriju Republike Hrvatske, najrelevantniji je slučaj kada govorimo o aktualnim vanjskopolitičkim i obrambenim izazovima Republike Hrvatske....
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR I SJEVERNA
 LIGA – KOMPARATIVNA ANALIZA USPJEŠNOSTI
 USPOSTAVE DE FACTO TERITORIJALNOSTI
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR I SJEVERNA LIGA – KOMPARATIVNA ANALIZA USPJEŠNOSTI USPOSTAVE DE FACTO TERITORIJALNOSTI
Višeslav Raos
U ovom radu pokušavam istražiti čimbenike koji utječu na razlike u uspješnosti uspostave de facto teritorijalnosti kod regionalističkih stranaka. Regionalističke stranke predstavljaju posebnu vrstu stranaka, različitu od etnoregionalističkih stranaka i od etničkih stranaka, odnosno stranaka nacionalnih manjina. Presudna karakteristika regionalističkih stranaka je teritorijalni identitet. Pojam uspješne provedbe de facto teritorijalnosti označava situaciju u kojoj...
Influence of Institutions and Actors on the Reform of Implementation Management
Influence of Institutions and Actors on the Reform of Implementation Management
Anka Kekez Koštro
The aim of this dissertation is to describe and explain the variation in the reform of implementation management in Croatia by looking at various social services. While the reform was based on principles of effectiveness, efficiency and participation in one segment of those services, in the other segment it was used for development of partisan patronage networks. While combining comparative strategy with the process tracing method, the dissertation focuses on six social services and relies...
Islam i ljudska prava: problem kompatibilnosti i teorija otvorene razmjene
Islam i ljudska prava: problem kompatibilnosti i teorija otvorene razmjene
Čustović Ajla
Doktorska disertacija pod naslovom Islam i ljudska prava: Problem kompatibilnosti i teorija otvorene razmjene kritički preispituje tri dominantna diskursa, u kojima se danas raspravlja o islamu i ideji univerzalnih ljudskih prava: nekompatibilistički, kompatibilistički i revivalistički diskurs. Problematika disertacije sagledava se kroz tri točke napetosti između islamskoga i liberalnoga razumijevanja ljudskih prava: slobodu vjerovanja (uključujući i pravo da se od vjere otpadne),...
KOMPARATIVNA ANALIZA TRANSFORMACIJA POLITIČKIH SUSTAVA TUNISA, EGIPTA I ALŽIRA
KOMPARATIVNA ANALIZA TRANSFORMACIJA POLITIČKIH SUSTAVA TUNISA, EGIPTA I ALŽIRA
Borna Zgurić
Temeljno pitanje na koje ovaj rad pokušava dati odgovor jest zašto je demokratska transformacija bila uspješna u Tunisu, a u Egiptu i Alžiru nije. Istraživanju je primarno pristupljeno sa stajališta deskriptivno-empirijskih teorija aktera, iako su korištene i kulturalističke teorije kako bi se bolje razumjele političke ideje i stavovi islamističkih aktera. Strategija istraživanja je fokusirana komparativna studija triju slučajeva – Tunisa, Egipta i Alžira – odnosno...

Pages