Pages

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HIGHER EDUCATION POLICY CHANGES AT THE PUBLIC UNIVERSITIES IN CROATIA FROM 2001 UNTIL 2013
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HIGHER EDUCATION POLICY CHANGES AT THE PUBLIC UNIVERSITIES IN CROATIA FROM 2001 UNTIL 2013
Nikola Baketa
The focus of the thesis is on the policy changes at the public universities in Croatia in 2001-2013 time period. The topic is approached from historical institutionalism theoretical framework and managed through specific policy change model. The main goal is to explain the policy change in six sub-policies (structure and curriculum, mobility, quality assurance, social dimension, enrollment policy and tuition fees policy) at seven public universities in Croatia after the introduction of the...
EVOLUCIJA SIGURNOSNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE OD 1999. DO 2015. GODINE: UTJECAJ TERORISTIČKIH NAPADA NA OBLIKOVANJE PROTUTERORISTIČKE POLITIKE
EVOLUCIJA SIGURNOSNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE OD 1999. DO 2015. GODINE: UTJECAJ TERORISTIČKIH NAPADA NA OBLIKOVANJE PROTUTERORISTIČKE POLITIKE
Aleksandra Grubić Jureško
Sve učestaliji teroristički napadi i proces radikalizacije stvorili su percepciju terorizma kao ugroze najviše sigurnosne razine u EU-u. Iako je ovaj proces doveo do ubrzanog razvoja protuterorističke politike EU-a, empirijska istraživanja na ovom području ostaju sporadična i segmentirana. Cilj ove disertacije je ustanoviti i na novim osnovama analizirati zakonitosti u promjenama obrazaca odgovora protuterorističke politike EU-a, nadograditi postojeći korpus empirijskih spoznaja i...
FINANCIJALIZACIJA, DOHODOVNA NEJEDNAKOST I STRUKTURA RASPODJELE BDP-a: MEĐUODNOS FINANCIJSKIH INSTITUCIJA I POLITIČKIH ELITA NA PRIMJERU NR KINE
FINANCIJALIZACIJA, DOHODOVNA NEJEDNAKOST I STRUKTURA RASPODJELE BDP-a: MEĐUODNOS FINANCIJSKIH INSTITUCIJA I POLITIČKIH ELITA NA PRIMJERU NR KINE
Kristijan Kotarski
Financijsko produbljivanje u ekonomiji razvoja i političkoj ekonomiji odnosi se na pojam koji obuhvaća porast financijske aktive, novčanih agregata i kreditne aktivnosti u odnosu na cjelokupnu ekonomsku aktivnost u nekoj ekonomiji mjereno bruto domaćim proizvodom. Standardna pretpostavka koja se veže uz financijsko produbljivanje odnosi se na smanjivanje dohodovne nejednakosti kroz efekt lakšeg pristupa rastućoj likvidnosti. Ipak, u posljednja tri desetljeća porast dohodovne...
HRVATSKA NACIJA IZMEĐU IDEALNIH
 TIPOVA ETNIČKE, GRAĐANSKE I
 PLURALNE NACIJE
HRVATSKA NACIJA IZMEĐU IDEALNIH TIPOVA ETNIČKE, GRAĐANSKE I PLURALNE NACIJE
Janko Bekić
Hrvatski povjesničari, sociolozi i politolozi koji su se proteklih dvadesetak godina bavili teorijskim izučavanjem hrvatske nacije i nacionalizma prihvaćali su klasičnu dihotomiju na etnička i građanska shvaćanja nacionalnosti, nastojeći smjestiti hrvatski slučaj između ova dva dijametralno suprotstavljena koncepta. Pritom je, eksplicitno ili implicitno, etnički tip kvalificiran kao „loš“, a građanski kao „dobar“, čime je nastavljena tradicija još od vremena...
HRVATSKA STRANKA PRAVA U SUVREMENOJ HRVATSKOJ OD 1990. DO 2011.
HRVATSKA STRANKA PRAVA U SUVREMENOJ HRVATSKOJ OD 1990. DO 2011.
Velimir Veselinović
Predmet ovog doktorskog rada je kritička evaluacija pravaške politike u suvremenoj Hrvatskoj.Hrvatska stranka prava predstavljala je stožernu pravašku stranku radikalno desne orijentacije u političkom životu i stranačkom sustavu Hrvatske. Uspostavom višestranačja stranku su obnovili bivših politički zatvorenici i disidenti Dobroslav Paraga i Ante Paradžik. Glavna odrednica programa stranke bila je uspostava samostalne hrvatske države. Doktorski rad baviti će se...
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR I SJEVERNA
 LIGA – KOMPARATIVNA ANALIZA USPJEŠNOSTI
 USPOSTAVE DE FACTO TERITORIJALNOSTI
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR I SJEVERNA LIGA – KOMPARATIVNA ANALIZA USPJEŠNOSTI USPOSTAVE DE FACTO TERITORIJALNOSTI
Višeslav Raos
U ovom radu pokušavam istražiti čimbenike koji utječu na razlike u uspješnosti uspostave de facto teritorijalnosti kod regionalističkih stranaka. Regionalističke stranke predstavljaju posebnu vrstu stranaka, različitu od etnoregionalističkih stranaka i od etničkih stranaka, odnosno stranaka nacionalnih manjina. Presudna karakteristika regionalističkih stranaka je teritorijalni identitet. Pojam uspješne provedbe de facto teritorijalnosti označava situaciju u kojoj...
Influence of Institutions and Actors on the Reform of Implementation Management
Influence of Institutions and Actors on the Reform of Implementation Management
Anka Kekez Koštro
The aim of this dissertation is to describe and explain the variation in the reform of implementation management in Croatia by looking at various social services. While the reform was based on principles of effectiveness, efficiency and participation in one segment of those services, in the other segment it was used for development of partisan patronage networks. While combining comparative strategy with the process tracing method, the dissertation focuses on six social services and relies...
Medijske publike i demokracija u Hrvatskoj: društvena stratifikacija kao prediktor upotrebe medija i njene uloge za političku participaciju
Medijske publike i demokracija u Hrvatskoj: društvena stratifikacija kao prediktor upotrebe medija i njene uloge za političku participaciju
Dina Vozab
Ovaj rad bavi se krajnjom točkom u procesu političke komunikacije: učincima informiranja građana na njihovu spremnost da politički participiraju. Zbog promijenjene uloge medijskih publika u novom medijskom okolišu (Cardoso, 2011; Castells, 2009; Prior, 2007), društvena stratifikacija oblikuje informiranje, komunikaciju i participaciju građana, reproducirajući nejednakosti u demokratskom procesu (Lindell 2015; Prior, 2007; van Dijk, 2012). Teorije medijske mučnine (Delli Carpini,...
POLITIKE NACIONALNOG IDENTITETA
POLITIKE NACIONALNOG IDENTITETA
Hrvoje Ćurko
Baski, manjinski narod sa svojim zasebnim jezikom i kulturom, stoljećima je podijeljen između Španjolske i Francuske. U Francuskoj Baski nemaju status manjine ni institucionalnu autonomiju. U Španjolskoj, međutim, nakon teškog razdoblja Francove diktature i preustrojstva Španjolske 1978. na kvazifederalnom načelu, španjolski Baski dobivaju priznanje nacionalne posebnosti te znatnu institucionalnu autonomiju kroz tzv. Autonomnu zajednicu (AZ) Baskiju. Unatoč zadovoljavanju većine...
PREZIDENCIJALIZACIJA POLITIČKIH
 STRANAKA: KOMPARATIVNA ANALIZA
 BRITANSKE LABURISTIČKE STRANKE,
 ŠPANJOLSKE SOCIJALISTIČKE RADNIČKE
 STRANKE I HRVATSKE DEMOKRATSKE
 ZAJEDNICE
PREZIDENCIJALIZACIJA POLITIČKIH STRANAKA: KOMPARATIVNA ANALIZA BRITANSKE LABURISTIČKE STRANKE, ŠPANJOLSKE SOCIJALISTIČKE RADNIČKE STRANKE I HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE
Dario Nikić Čakar
U ovom radu nastojim ispitati osnovnu tezu o nastanku prezidencijaliziranih stranaka koje se pojavljuju kao poseban historijsko-empirijski model stranačke organizacije. Model prezidencijaliziranih stranaka ne predstavlja sljedeću fazu u postojećoj razvojnoj teoriji političkih stranaka koja bi označila kretanje prema još jednomu novom tipu stranke, niti mu se mogu pridodati značenja i vrijednosti novoga razvojnog tipa. Valjan je samo kao analitički model kojim se na historijskoj...
Procesi definiranja problema i prioriteta u stvaranju inovacijske politike u Hrvatskoj iz perspektive diskurzivnog institucionalizma
Procesi definiranja problema i prioriteta u stvaranju inovacijske politike u Hrvatskoj iz perspektive diskurzivnog institucionalizma
Antonija Mršić
Predmet istraživanja je inovacijska politika u Hrvatskoj u razdoblju 2006.-2016. godine smještena u specifični društveno-ekonomski kontekst europeizacije i ekonomsko-financijske krize. Cilj istraživanja bio je utvrditi koje ideje sadrži „primordijalna juha“ inovacijske politike, kakav je institucionalni kontekst u kojemu one putuju, kako i koje diskurse stvaraju, te kako u odabranom slučaju diskurs utječe na procese javnih politika, tj. na uspješnost diskurzivno posredovanih...

Pages