Pages

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HIGHER EDUCATION POLICY CHANGES AT THE PUBLIC UNIVERSITIES IN CROATIA FROM 2001 UNTIL 2013
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HIGHER EDUCATION POLICY CHANGES AT THE PUBLIC UNIVERSITIES IN CROATIA FROM 2001 UNTIL 2013
Nikola Baketa
The focus of the thesis is on the policy changes at the public universities in Croatia in 2001-2013 time period. The topic is approached from historical institutionalism theoretical framework and managed through specific policy change model. The main goal is to explain the policy change in six sub-policies (structure and curriculum, mobility, quality assurance, social dimension, enrollment policy and tuition fees policy) at seven public universities in Croatia after the introduction of the...
ESULI U POLITIKAMA POVIJESTI TALIJANSKE REPUBLIKE
ESULI U POLITIKAMA POVIJESTI TALIJANSKE REPUBLIKE
Šenol Selimović
Disertacija se bavi pitanjem esula u politikama povijesti u Italiji, odnosno političkom uporabom te povijesne teme u legitimiranju određene političke pozicije, bilo da se radi o poziciji državne politike Talijanske Republike ili pak određenih političkih stranaka (poglavito desnice) te esulskih asocijacija. U okviru kulturalnog pristupa koji ističe važnost politike simbola, nacionalnih mitova i javnih rituala posredovanih kulturno-povijesnim nasljeđem, u radu se polazi od postavke...
EVOLUCIJA SIGURNOSNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE OD 1999. DO 2015. GODINE: UTJECAJ TERORISTIČKIH NAPADA NA OBLIKOVANJE PROTUTERORISTIČKE POLITIKE
EVOLUCIJA SIGURNOSNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE OD 1999. DO 2015. GODINE: UTJECAJ TERORISTIČKIH NAPADA NA OBLIKOVANJE PROTUTERORISTIČKE POLITIKE
Aleksandra Grubić Jureško
Sve učestaliji teroristički napadi i proces radikalizacije stvorili su percepciju terorizma kao ugroze najviše sigurnosne razine u EU-u. Iako je ovaj proces doveo do ubrzanog razvoja protuterorističke politike EU-a, empirijska istraživanja na ovom području ostaju sporadična i segmentirana. Cilj ove disertacije je ustanoviti i na novim osnovama analizirati zakonitosti u promjenama obrazaca odgovora protuterorističke politike EU-a, nadograditi postojeći korpus empirijskih spoznaja i...
FINANCIJALIZACIJA, DOHODOVNA NEJEDNAKOST I STRUKTURA RASPODJELE BDP-a: MEĐUODNOS FINANCIJSKIH INSTITUCIJA I POLITIČKIH ELITA NA PRIMJERU NR KINE
FINANCIJALIZACIJA, DOHODOVNA NEJEDNAKOST I STRUKTURA RASPODJELE BDP-a: MEĐUODNOS FINANCIJSKIH INSTITUCIJA I POLITIČKIH ELITA NA PRIMJERU NR KINE
Kristijan Kotarski
Financijsko produbljivanje u ekonomiji razvoja i političkoj ekonomiji odnosi se na pojam koji obuhvaća porast financijske aktive, novčanih agregata i kreditne aktivnosti u odnosu na cjelokupnu ekonomsku aktivnost u nekoj ekonomiji mjereno bruto domaćim proizvodom. Standardna pretpostavka koja se veže uz financijsko produbljivanje odnosi se na smanjivanje dohodovne nejednakosti kroz efekt lakšeg pristupa rastućoj likvidnosti. Ipak, u posljednja tri desetljeća porast dohodovne...
HRVATSKA NACIJA IZMEĐU IDEALNIH
 TIPOVA ETNIČKE, GRAĐANSKE I
 PLURALNE NACIJE
HRVATSKA NACIJA IZMEĐU IDEALNIH TIPOVA ETNIČKE, GRAĐANSKE I PLURALNE NACIJE
Janko Bekić
Hrvatski povjesničari, sociolozi i politolozi koji su se proteklih dvadesetak godina bavili teorijskim izučavanjem hrvatske nacije i nacionalizma prihvaćali su klasičnu dihotomiju na etnička i građanska shvaćanja nacionalnosti, nastojeći smjestiti hrvatski slučaj između ova dva dijametralno suprotstavljena koncepta. Pritom je, eksplicitno ili implicitno, etnički tip kvalificiran kao „loš“, a građanski kao „dobar“, čime je nastavljena tradicija još od vremena...
HRVATSKA STRANKA PRAVA U SUVREMENOJ HRVATSKOJ OD 1990. DO 2011.
HRVATSKA STRANKA PRAVA U SUVREMENOJ HRVATSKOJ OD 1990. DO 2011.
Velimir Veselinović
Predmet ovog doktorskog rada je kritička evaluacija pravaške politike u suvremenoj Hrvatskoj.Hrvatska stranka prava predstavljala je stožernu pravašku stranku radikalno desne orijentacije u političkom životu i stranačkom sustavu Hrvatske. Uspostavom višestranačja stranku su obnovili bivših politički zatvorenici i disidenti Dobroslav Paraga i Ante Paradžik. Glavna odrednica programa stranke bila je uspostava samostalne hrvatske države. Doktorski rad baviti će se...
Hibridno ratovanje i suvremeni sukobi
Hibridno ratovanje i suvremeni sukobi
Nikola Brzica
Hibridno ratovanje ne predstavlja nov i revolucionaran pristup u ostvarivanju političkih ciljeva. Navedeno je temeljna pretpostavka ove doktorske disertacije koja je potvrĎena kroz znanstveno istraţivanje i komparativnu analizu tri studije slučaja. Pokušaj stvaranja Velike Srbije, zbog činjenice da se relativno nedavno odvijao na teritoriju Republike Hrvatske, najrelevantniji je slučaj kada govorimo o aktualnim vanjskopolitičkim i obrambenim izazovima Republike Hrvatske....
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR I SJEVERNA
 LIGA – KOMPARATIVNA ANALIZA USPJEŠNOSTI
 USPOSTAVE DE FACTO TERITORIJALNOSTI
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR I SJEVERNA LIGA – KOMPARATIVNA ANALIZA USPJEŠNOSTI USPOSTAVE DE FACTO TERITORIJALNOSTI
Višeslav Raos
U ovom radu pokušavam istražiti čimbenike koji utječu na razlike u uspješnosti uspostave de facto teritorijalnosti kod regionalističkih stranaka. Regionalističke stranke predstavljaju posebnu vrstu stranaka, različitu od etnoregionalističkih stranaka i od etničkih stranaka, odnosno stranaka nacionalnih manjina. Presudna karakteristika regionalističkih stranaka je teritorijalni identitet. Pojam uspješne provedbe de facto teritorijalnosti označava situaciju u kojoj...
Influence of Institutions and Actors on the Reform of Implementation Management
Influence of Institutions and Actors on the Reform of Implementation Management
Anka Kekez Koštro
The aim of this dissertation is to describe and explain the variation in the reform of implementation management in Croatia by looking at various social services. While the reform was based on principles of effectiveness, efficiency and participation in one segment of those services, in the other segment it was used for development of partisan patronage networks. While combining comparative strategy with the process tracing method, the dissertation focuses on six social services and relies...
Ljudska prava imigranata između kozmopolitizma i komunitarizma u imigracijskoj politici Europske Unije
Ljudska prava imigranata između kozmopolitizma i komunitarizma u imigracijskoj politici Europske Unije
Nella Popović
Disertacija se bavi pitanjem ljudskih prava radnih migranta u Europskoj uniji na teorijskoj i empirijskoj razini. Na razini suvremene normativne političke teorije rad istraţuje odnos imigranata i zajednice primateljice kroz suprotstavljenost kozmopolitizma i komunitarizma te utvrĎuje jesu li ove političke doktrine potencijalno pomirljive u pristupu ljudskim pravima imigranata bilo na razini njihovog ulaska ili članstva u zajednicama primateljicama. U svom empirijskom dijelu disertacija...
Medijske publike i demokracija u Hrvatskoj: društvena stratifikacija kao prediktor upotrebe medija i njene uloge za političku participaciju
Medijske publike i demokracija u Hrvatskoj: društvena stratifikacija kao prediktor upotrebe medija i njene uloge za političku participaciju
Dina Vozab
Ovaj rad bavi se krajnjom točkom u procesu političke komunikacije: učincima informiranja građana na njihovu spremnost da politički participiraju. Zbog promijenjene uloge medijskih publika u novom medijskom okolišu (Cardoso, 2011; Castells, 2009; Prior, 2007), društvena stratifikacija oblikuje informiranje, komunikaciju i participaciju građana, reproducirajući nejednakosti u demokratskom procesu (Lindell 2015; Prior, 2007; van Dijk, 2012). Teorije medijske mučnine (Delli Carpini,...
NAČELO HOSPITALITETA I PROBLEM EUROPSKOG KOZMOPOLITIZMA
NAČELO HOSPITALITETA I PROBLEM EUROPSKOG KOZMOPOLITIZMA
Lana Pavić
Doktorska disertacija pod naslovom Načelo hospitaliteta i problem europskog kozmopolitizma hermeneutičko-dekonstrukcijskom metodom čitanja suvremenih, modernih, skolastičkih i antičkih tekstova propituje pojmove i načela hospitaliteta i kozmopolitizma kako bi ponudila teorijski utemeljene dgovore na suvremene prijepore oko prihvata migranata u državama Europske unije. Naime, načela hospitaliteta i kozmopolitizma u prvom se redu odnose na prihvat stranca, onoga koji nije pripadnik...

Pages