Paginacija

Diskurzivne prakse normalizacije i problematizacije pozdrava "Za dom spremni": slučaj spomen-ploče u Jasenovcu 2017. godine
Diskurzivne prakse normalizacije i problematizacije pozdrava "Za dom spremni": slučaj spomen-ploče u Jasenovcu 2017. godine
Petra Jakovina
Sve se češće u hrvatskom javnom diskursu govori o povijesti, s naglaskom na četrdesete i devedesete godine prošlog stoljeća. Dva ključna sukoba u tim periodima, Drugi svjetski rat i Domovinski rat, tema su prijepora među političarima, stručnjacima i u javnosti. U toj atmosferi bitno je istražiti kako diskurs političkih aktera utječe na povijesnu relativizaciju i revizionizam te normalizaciju fašizma u društvu. Stoga je cilj ovog istraživanja bilo analizirati diskurzivne...
Diskurzivno mapiranje društvenih problema u francuskoj kinematografiji Novog vala
Diskurzivno mapiranje društvenih problema u francuskoj kinematografiji Novog vala
Lucija Gadža
Tema ovog rada je prikaz društvenih problema u francuskoj kinematografiji Novog vala. Radi se o pokretu s kraja pedesetih i šezdesetih godina u kojemu nekolicina redatelja mijenja film na način da snimaju jeftine filmove nadahnute stvarnim društvenim problemima što je u suprotnosti s dotad objavljenim filmovima koji su uglavnom književna adaptacija. Rad se bavi načinom na koji su ti problemi prikazani u pet filmova odabranih zbog značaja koji su imali na razdoblje francuskog Novog...
Djeca kao izvori informacija u središnjem informativnom programu javne i komercijalnih televizija
Djeca kao izvori informacija u središnjem informativnom programu javne i komercijalnih televizija
Petra Frančina
Temeljna načela novinarske struke su objektivno, nepristrano i uravnoteženo izvještavanje. Da bi to ostvarili, potrebno je uključiti što je moguće više relevantnih izvora informacija. Ti izvori daju novinarima mišljenja i stajališta svih uključenih strana neke priče. Stoga bi, bez izvora informacija, novinari bili nedovoljno informirani te bi samim time izvještavanje bilo suprotno svim novinarskim načelima. Međutim, problematika se javlja kada govorimo o ranjivim skupinama u...
Djelotvornost mjera antikorupcijske politike u sustavu javne nabave: usporedna analiza Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Djelotvornost mjera antikorupcijske politike u sustavu javne nabave: usporedna analiza Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Andreja Grabrovec
U ovom radu je fokus na sektoru javne nabave te na usporedbi efikasnosti mjera antikorupcijske politike u tom sektoru na primjeru zemalja Hrvatska i Bosna i Hercegovina. U prvom djelu rada se općenito progovara o korupciji, javnoj nabavi i regulativi te zakonodavstvu o javnoj nabavi na razini Europske Unije. Objašnjeno je i kako je javna nabava od davnina povezana s koruptivim radnjama. U drugom djelu rada je fokus na državama Hrvatska i Bosna i Hercegovina, daje se uvid u zakonodavna...
Djelotvornost skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj
Djelotvornost skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj
Doris Nazor
U ovom radu autorica istražuje djelotvornost skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj. Cilj rada je opisati postojeći sustav skrbi za starije i nemoćne osobe i njegov razvoj kroz povijest, prikazati prednosti i nedostatke različitih oblika skrbi za starije i nemoćne osobe, te ponuditi moguća rješenja za poboljšanja navedenog sustava. Pregledom stručne i znanstvene literature, uz različite studije o obilježjima i potrebama starijih i nemoćnih osoba, uz detaljnu analizu mjera...
Djelovanje obavještajno-sigurnosnih službi Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Djelovanje obavještajno-sigurnosnih službi Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Matea Brčić
Rad se bavi prikazom djelovanja obavještajno – sigurnosnih službi Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije s naglaskom na rad, metode i sredstva kojima se su se koristile Odjeljenje za zaštitu naroda i Služba državne bezbednosti, tzv. OZNA i UDBA. U početku rada prikazan je ustroj Jugoslavije i promjene ustava koje su utjecale na sigurnosno – obavještajni sustav SFRJ. U glavnom dijelu detaljnije je objašnjeno funkcioniranje OZNA – e i UDBA – e te metode koje su...
Djelovanje, utjecaj i nasljeđe mirotvornog aktivizma u Hrvatskoj od Svaruna do REKOM-a
Djelovanje, utjecaj i nasljeđe mirotvornog aktivizma u Hrvatskoj od Svaruna do REKOM-a
Luka Ajduković
Ovaj se rad bavi istraživanjem uloge mirotvornog aktivizma u Republici Hrvatskoj od 1985. do 2006. godine. Cilj je ovoga rada nadopuniti prazninu nastalu unutar proučavanja mirotvornog aktivizma u Hrvatskoj. U njemu se analiziraju ključne grupe i pokreti koji su prije, za vrijeme i nakon Domovinskog rata značajno doprinijeli izgradnji mira. U prvom dijelu rada definiraju se glavni pojmovi kao što su izgradnja mira, mirotvorni aktivizam i nevladine udruge. Drugi se dio rada bavi...
Dolazak televizije u kontinentalnu Hrvatsku: usmena povijest
Dolazak televizije u kontinentalnu Hrvatsku: usmena povijest
Kristina Deranja
Početak televizije u Hrvatskoj utjecao je na društvo u cjelini, a posebno na publike koje su konzumirale sadržaj. Do sada je o povijesti televizije mnogo toga rečeno iz primarnih izvora: zvučnih i slikovnih zapisa, te riječi stvaratelja televizije. No, nije poznat zapis ili kvalitativno istraživanje koje je provedeno nad publikom, primateljima tog prvog televizijskog sadržaja. Metoda usmene povijesti, intervju i polustrukturirana pitanja provedena nad 12 ispitanika suvremenika tog...
Domaćinstvo Olimpijskih igara: pametna moć države u međunarodnim odnosima
Domaćinstvo Olimpijskih igara: pametna moć države u međunarodnim odnosima
Emanuel Hrvatin
Tektonske promjene globalnog poretka uzrokovane raspadom bipolarne strukture Hladnog rata otvaraju mjesto razvoju alternativnih pristupa i teorija u međunarodnim odnosima. Kao opreka tvrdoj moći realizma, Nyeova kovanica meke moći više je od nagovaranja ili sposobnosti pridobivanja argumentima, ona je atraktivna moć utjecaja proizašla iz izvora kulturnih i političkih vrijednosti te vanjske politike. Ovaj rad uvodi sport kao instrument pametne moći države pozivajući jedinstvenu...
Dominacija stranaka vlasti u postsovjetskim parlamentima: binarna studija Jedinstvene Rusije i Nur Otana
Dominacija stranaka vlasti u postsovjetskim parlamentima: binarna studija Jedinstvene Rusije i Nur Otana
Ana Štorga
Postsovjetski prostor je zanimljiv zbog formiranja raznih oblika dominantnih ili hegemonijskih oblika stranaka nakon raspada Sovjetskog Saveza. U tom institucionalno konfuznom razdoblju pojavile su se stranke koje svoju snagu i moć crpe iz izvršne vlasti te o njoj ovise. Ta pojava može se okarakterizirati kao fenomen stranaka vlasti koje su formirane od strane izvršne vlasti kako bi se ostvarila kontrola u parlamentu i stranačkom sustavu. Osnovna svrha diplomskog rada je prikazati kojim...
Domovinski rat u Hrvatskoj 1991.-1995. i strategije sukobljenih strana
Domovinski rat u Hrvatskoj 1991.-1995. i strategije sukobljenih strana
Karlo Roginek
Rad propituje je li se Domovinski rat mogao izbjeći i jesu li njegovi ljudski i materijalni gubici mogli biti manji da se pravovremeno ili drugačije postupalo. Vidljivo je da su gubici svakako mogli biti manji, a jedan od razloga jest u nedjelotvornosti međunarodne zajednice koja nije na vrijeme djelovala, a kada je odlučila reagirati pokazala se uvelike neučinkovitom i nedjelotvornom, što se prije svega odnosi na djelovanje snaga UNPROFOR-a koje nisu ispunile svoje temeljne zadaće. U...
Doprinos kraljevskih obitelji suvremenoj celebrity politici: studija slučaja parlamentarnih monarhija Velike Britanije i Danske
Doprinos kraljevskih obitelji suvremenoj celebrity politici: studija slučaja parlamentarnih monarhija Velike Britanije i Danske
Ivana Marjanović
Kraljevske obitelji u kontekstu celebrity politike nisu dovoljno istražene i može se reći da one predstavljaju svojevrstan fenomen unutar fenomena. Stoga, kako bi se otkrio doprinos suvremenoj celebrity politici važno je otkriti obilježja njihove komunikacije. Studija slučaja kao metodologija ovoga rada omogućava da se uzimanjem u obzir povijesnog konteksta donesu određeni zaključci o prirodi fenomena. Slučajevi prikazani u ovome radu pokazuju da je kraljevska obitelj Velike...

Paginacija